Monthly Archives Styczeń 1970

Dalszy przebieg wojny z Krzyżakami

W grudniu 1519 roku sejm obradował w Toruniu. Długo debatowano nad zagrożeniem krzyżackim. Nikt nie chciał się pogodzić z myślą, ze kraj mógłby utracić Gdańsk – okno na świat Rzeczypospolitej. Sejm podjął uchwałę o rozpoczęciu wojny z zakonem, Uchwalono także podatki na wojsko, Mimo że była zima, wojska polskie przekroczyły granicę państwa zakonnego. Prawie jednocześnie wielki mistrz wtargnął na polską Warmię. Armią królewską dowodził hetman Mikołaj Firlej. Do połowy stycznia zdobył wiele miast i twierdz krzyżackich, Później nadeszły posiłki, zwłaszcza artyleria, i zdobyto najmocniej bronioną przez Krzyżaków twierdzę – Pasłęk, Polacy w zwycięskim marszu kierowali się na północ w stronę Królewca. W maju hetman dotarł aż do stolicy zakonu i wezwał jej mieszkańców do poddania się...

czytaj więcej

Kultura w XVI wieku

Już w końcu XIV, a zwłaszcza w XV wieku wykształcone mieszczaństwo włoskie śmiało przeciwstawiało się dotychczasowym nakazom i naukom, ludzie uświadomili sobie, że w starożytności istniała wspaniała kultura Greków i Rzymian, Dlaczego więc me poznać jej lepiej, nie przypomnieć wszystkim, aby stała się natchnieniem twórców i wzorem życia dla ludzi XV wieku i następnych pokoleń? Postanowiono doprowadzić do odrodzenia kultury starożytnej, czyli antycznej, i dlatego nową epokę nazwano odrodzeniem lub z języka francuskiego renesansem...

czytaj więcej

Walka między Zbigniewem a Bolesławem

W 1102 roku, wkrótce po tych wydarzeniach, stary książę zmarł, Pochowano go w Płocku, gdzie – stroniąc od Krakowa – najczęściej przebywał, w katedrze zbudowanej przez Bolesława Śmiałego. Zbigniew i Bolesław Krzywousty podzielili się ziemiami ojca. Początkowo wspólnie rządzili krajem, lecz zgoda nie trwała długo. Bracia bardzo się różnili. Zbigniewa popierali możnowładcy, widząc w nim księcia przypominającego nieco skłonnego do uległości ojca. Bolesław natomiast zyskał popularność wśród rwącego się do wypraw wojennych rycerstwa...

czytaj więcej

Wiwat król Sobieski!

Dzięki zwycięstwu chocimskiemu Polska mogła chwilowo zapomnieć o niebezpieczeństwie tureckim, Zbliżał się termin elekcji i wszyscy ciągnęli do Warszawy. Zgłoszono kilku zagranicznych kandydatów do tronu, a szlachta miała trudny wybór i jak zwykle rozdzieliła się na grupy. Kiedy tak debatowano, wysłuchiwano opowieści o książętach zagranicznych, do Warszawy przyjechał opromieniony sławą hetman Jan Sobieski. Wjechał z gwardią przyboczną, z jeńcami tureckimi w przedziwnych strojach, ze służbą, która prowadziła wozy pełne zdobyczy Orszak wzbudzał wielkie zainteresowanie – na ulice miasta wyszli warszawianie, inni spoglądali z okien na niecodzienne widowisko, bo za wojskiem prowadzono zdobyczne wielbłądy, a do marszu przygrywała kapela janczarska...

czytaj więcej

Wyprawa Bolesława na Ruś

Na początku XI wieku stosunki Polski z Rusią układały się dość dobrze mimo sporów o ziemie pograniczne. Można nawet mówić o przyjaźni dwóch sąsiadujących, ze sobą państw słowiańskich. Utrwaleniu przyjaźni zdawało się początkowo sprzyjać małżeństwo córki Bolesława z księciem Świętopełkiem. Na Rusi trwał jednak spór o władzę między braćmi, Jarosławem i Świętopełkiem. Aby pozbyć się brata, Jarosław poparł Niemców podczas wojny z Polską. Ta rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Jarosława – zasiadł on na tronie kijowskim, a Świętopełka wygnał z kraju. Wydarzenie to było przyczyną wyprawy Bolesława Chrobrego na Ruś. Wyruszył wspomagany posiłkami niemieckimi w liczbie trzystu rycerzy. Do spotkania doszło nad Bugiem...

czytaj więcej

Trudne położenie Polski

Polska znalazła się jednak w trudnym położeniu. Henryk II zawarł przymierze z księciem ruskim Jarosławem Mądrym. Jarosław bardzo ochoczo wy-stąpił przeciw księciu polskiemu, który wcześniej zrzucił go z tronu kijowskiego i osadził na nim Świętopełka – swego zięcia, a brata Jarosława. Polska musiała więc prowadzić wojnę na dwóch krańcach państwa. Jej wojska jednak dzielnie stawiły czoło wrogom i odniosły zwycięstwo. Największym wydarzeniem tego etapu wojny była obrona Niemczy w 1017 roku. Niemcy walczący wspólnie z Wieletami podciągnęli poci mury obronne machiny oblężnicze i miotające...

czytaj więcej

Wojny Batorego z Rosją

U północnych granic Litwy w kierunku Morza Bałtyckiego rozpościerają się ziemie nazywane w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej Inflantami, Były to tereny położone nad Bałtykiem i Zatoką Ryską, sięgające na wschód do rzeki Dźwiny. Dzisiaj są częścią Łotwy i Estonii. Na początku XIII wieku na tych ziemiach powstał zakon kawalerów mieczowych, który połączył się później z zakonem krzyżackim. Przez długie lata państwo krzyżackie składało się z dwóch części: Prus i Inflant. Kiedy w 1525 roku Albrecht Hohenzollern rozwiązał zakon w Prusach, kawalerowie mieczowi pozostali na swoim terytorium. Wkrótce jednak i do nich zawitała reformacja. Szlachta i mieszczaństwo inflanckie burzyły się przeciw władzy zakonu...

czytaj więcej