Monthly Archives Październik 2015

Mieszko II i władza

Kiedy Mieszko II objął władzę, Bezprym z zawiścią spoglądał na poczynania brata. Zrobiłby wszystko, aby pozbawić go tronu, gotów był nawet pokumać się z największymi wrogami Polski. Opowiadał o swojej krzywdzie, szukał popleczników, a nawet oczernia! własnego ojca. Wykorzystując poparcie części możnych, przygotował spisek, do którego zdołał wciągnąć młodszego brata, Ottona. Szczęściem Mieszko wykrył zdradzieckie knowania i obydwu braci wygnał z kraju, a możnowładców sprzeciwiających się jego rządom uwięził, kilku oślepił. Zdawało się, że zapobiegł niebezpieczeństwu. Spokój trwał jednak niedługo wygnanych braci wsparli sąsiedzi pałający żądzą odwetu za porażki doznane w walkach z Bolesławem i Mieszkiem, Chcieli też odebrać utracone ziemie...

czytaj więcej

Jak Bolesław pozbył się rywali?

Pierworodnym synem Mieszka i Dobrawy był Bolesław i zgodnie z przyjętą tradycją on jako najstarszy powinien odziedziczyć państwo. Ówczesne prawo zwyczajowe uznawało państwo za własność rodu panującego i rozporządzano nim jak każdą inną własnością osobistą. Mieszko pozostawił jeszcze trzech młodszych synów z małżeństwa z Odą – Mieszka, Lamberta i Świętopełka. W chwili śmierci ojca byli jeszcze dziećmi, nie zagrażali więc Bolesławowi. W ich imieniu jednak z pretensjami wystąpiła matka. Omal nie doszło do wojny domowej...

czytaj więcej

Potop

Dla Szwedów pretekstem do wojny było to,że Jan Kazimierz nieprawnie tytułował się królem Szwecji. W lipcu 1655 roku wojska szwedzkie wkroczyły z Pomorza Szczecińskiego do Wielkopolski. Przeciwko najeźdźcom skierowano pospolite ruszenie dowodzone przez wojewodę poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego i wojewodę kaliskiego Andrzeja Grudzińskiego. Szlacheckie wojsko przybyło na miejsce zbiórki bardzo niechętnie, był to bowiem czas żniw. Każdy myślał o tym, czy zdąży zebrać plony, czy będzie dobry urodzaj. Każdy wolałby natychmiast wracać do swojej wioski, a nie wojować...

czytaj więcej

Państewka plemienne

Mieszkańców obowiązały jego zarządzenia! przestrzeganie określonych zwyczajów. Państwo miało swoje granice, choć nie tak wytyczone jak obecnie. Po prostu w pewnym miejscu kończyły się siedziby członków plemienia, a dalej rozciągały się z jednej strony gęsta puszcza, – innej nieprzebyte bagna lub pasmo wzniesień czy rzeka. Za takimi naturalnymi granicami mieszkało już inne plemię, Kilkaset lat przed pamiętnym rokiem 966 na ziemiach dziś należących do Polski znajdowało się wiele takich państewek plemiennych. Najwięcej wiadomości mamy o państewkach śląskich, ponieważ wspominają o nich bardzo stare zapiski. Żyły tam liczne małe wspólnoty: Goięszyce, Opolanie, Ślężanie, Trzebowianie, Bobrzanie, Dziadoszanie...

czytaj więcej

Na krakowskim Rynku…

W żałosnej sytuacji znalazła się potężna niegdyś i szanowana Polska, Maleńkie terytorium, narzucone prawa i obce wojska stacjonujące we wszystkich większych miastach. W Warszawie urzędował wszechwładny ambasador rosyjski, kontrolując króla i targowiczan, Krajowi groziło całkowite pozbawienie niepodległości. Patrioci postanowili walczyć o utrzymanie ojczyzny. Część z nich przebywała na emigracji, inni pozostali w kraju. Wszyscy oni porozumiewali się i przygotowywali powstanie zbrojne. Na naczelnika powstania powołano Tadeusza Kościuszkę. Spiskowcy starali się o pomoc zagraniczną, zabiegali o nią głównie we Francji, ale niebawem zrozumieli, ze mogą liczyć tylko na siły samych Polaków...

czytaj więcej

Polacy w oczach europejczyków

Jan Piotr Norblin, Francuz z pochodzenia, malował scenki z ulicy warszawskiej, z sejmików szlacheckich, z walk ulicznych podczas powstania kościuszkowskiego. Dużo miejsca zajęłoby wyliczenie malarzy służących swym talentem królowi Potrzebowała pomocy. Przypomniała sobie, jak to Polacy z górą sto lat temu gromili Turków pod wodzą Jana Sobieskiego. Dlaczego teraz nie mieliby przystąpić do wojny, zwłaszcza ze król Polski proponował pomoc? Spotkanie Katarzyny Iłże Stanisławem Augustem odbyło się w Kaniowie nad Dnieprem...

czytaj więcej

Dlaczego Bolesław Śmiały musiał uchodzić z kraju

Bolesław Śmiały cieszył się swą władzą po koronacji zaledwie trzy lata. W 1079 roku musiał uciekać z kraju. Dokładnie nie znamy wydarzeń, które spowodowały tak smutne zakończenie panowania jednego z najwybitniejszych monarchów z rodu Piastów. Spróbujmy wszakże pokrótce ustalić pewne fakty, Zbyt energiczne postępowanie króla w stosunku do możnych i biskupów wywołało ich niezadowolenie. Bolesław był władcą, który nie znosił nieposłuszeństwa – karał za nie okrutnie, raziła go pycha możnych. Nie odpowiadało to panom – właścicielom dużych włości ziemskich z siedzibami obronnymi. Oni też z pewnością zmówili się przeciwko królowi i wszczęli bunt...

czytaj więcej

Ostatnie lata Mieszka I

W 977 roku umarła Dobrawa, która była księżną mądrą, energiczną i ponoć nawet pomagała mężowi w rządzeniu państwem. Dopóki żyła, trwała przyjaźń Mieszka z księciem czeskim Bolesławem, Później stosunki z Czechami się popsuły. Doszło do walk. Mieszko odebrał Czechom Śląsk i kraj Wiślan i przyłączył je do Polski. W ten sposób państwo polskie znacznie się powiększyło, a jego granice były zbliżone do obecnych. W 980 roku Mieszko ożenił się ponownie. Królowie i książęta zawierali małżeństwa nie tylko z miłości częściej dążyli do osiągnięcia dzięki nim określonych celów politycznych. Tym razem małżeństwo książęce służyło poprawie stosunków z Niemcami...

czytaj więcej